Νέα χρηματικά πρόστιμα σε τρεις ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος υπέγραψαν τρεις νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει σήμερα το B2Green.gr, οι τρεις αποφάσεις εκδόθηκαν για τους εξής λόγους:

1η απόφαση

Ο ενεργειακός επιθεωρητής προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016, καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Π.Ε.Α. σε προκατασκευασμένο οικίσκο για τις ανάγκες φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο δεν νοείται ως «κτήριο» κατά την έννοια του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και εξαιρείται της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 6) και το άρθρο 4 (παρ. 7, εδάφια δ και στ) του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), καθώς και των κεφαλαίων 1.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-1/2010 (3η έκδοση) και 2.1.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-4/2010 (3η έκδοση), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων πέντε Ευρώ (505 €), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), για την προαναφερθείσα παράβαση.

2η απόφαση

Ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

Παράβαση 1η : ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων ρνός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης της εξεταζόμενης κτηριακής μονάδας, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Παράβαση 2η : υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης της εξεταζόμενης κτηριακής μονάδας, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Παράβαση 3η : εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
Παράβαση 4η : προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίσμα, το οποίο δεν νοείται ως «κτήριο» κατά την έννοια του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και εξαιρείται της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παρ.6) και 4 (παρ.7δ) του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), καθώς και των κεφαλαίων 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-1/2017 (1η έκδοση) και 2.1.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-4/2017 (1η έκδοση), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ζ, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων ενενήντα εννέα Ευρώ (1.099 €), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως:

Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ)
Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 €).
Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (599 €)

3η απόφαση

Ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

Παράβαση 1η: ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136)
Παράβαση 3η: εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτίριο», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013(ΦΕΚ Α’ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ (2.965 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως:

Παράβαση 1η: Χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
Παράβαση 2η: Χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
Παράβαση 3η: Χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων Ευρώ (500 Ευρώ).
Παράβαση 4η: Χρηματικό πρόστιμο χιλίων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ (1.965 Ευρώ).

Προσφυγές

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή τους στου; ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

 

www.b2green.gr