Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος υπέγραψαν νέα απόφαση επιβολής προστίμου σε ενεργειακό επιθεωρητή για σωρεία παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • Παράβαση 1η : ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  • Παράβαση 2η : υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  • Παράβαση 3η : εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και στις εν ισχύ νομικές διατάξεις κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  • Παράβαση 4η : διενήργησε ενεργειακές επιθεωρήσεις και εξέδωσε 2 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε κτιριακές μονάδες που εξαιρούνται της έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παρ.6) και 4 (παρ.7, εδάφια δ και ε) του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ) του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (664,00 €) και τον αποκλεισμό του από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για δύο (2) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για την προαναφερθείσα παράβαση.

Οι κυρώσεις επιμερίζονται ανά παράβαση ως ακολούθως:

  • Παράβαση 1η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για έξι (6) μήνες.
  • Παράβαση 2η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για έξι (6) μήνες.
  • Παράβαση 3η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για δώδεκα (12) μήνες.
  • Παράβαση 4η: Χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (664,00 €).

Κατά της απόφασης, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

www.b2green.gr