Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλος, υπέγραψαν τις αποφάσεις που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, για την επιβολή κυρώσεων σε τρεις ενεργειακούς επιθεωρητές.

Δείτε παρακάτω τα δεδομένα των 3 αυτών περιπτώσεων:

1η περίπτωση

Στον ενεργειακό επιθεωρητή βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

Παράβαση 1η: ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο α, του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο β, του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Παράβαση 3η: εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης στο κτήριο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτιριακή μονάδα», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013(ΦΕΚ Α’ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων σαράντα ένα Ευρώ (1041 Ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚΑ΄136), για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακόσια πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων σαράντα ένα Ευρώ (541 Ευρώ).

2η περίπτωση

Στον ενεργειακό επιθεωρητή βεβαιώθηκε η εξής παράβαση:

προέβη στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κτιριακές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο και σε συγγενή του έως β΄ βαθμό, ενώ συνέτρεχαν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο στ) του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων τριάντα Ευρώ (530 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚΑ΄136), για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

3η περίπτωση

Στον ενεργειακό επιθεωρητή βεβαιώθηκε η εξής παράβαση:

προέβη στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για κτίριο που ανήκει στον ίδιο, ενώ συνέτρεχαν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο στ) του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων σαράντα ένα Ευρώ (541 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚΑ΄136), για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Κατά των τριών αποφάσεων, επιτρέπεται να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
Απόρριψη προσφυγής

Πέρα από τις ανωτέρω αποφάσεις, υπεγράφη επιπλέον απόφαση απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής ενός ακόμα ενεργειακού επιθεωρητή, κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων που του είχε επιβληθεί.

Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης περιγράφεται ως εξής:

“Απορρίπτουμε την ενδικοφανή προσφυγή του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά της Απόφασης Υπουργού, με την οποία του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων ογδόντα δύο Ευρώ (1.082 Ευρώ) καθώς η προσβαλλόμενη Απόφαση είναι απολύτως σύννομη, τύποις και ουσίας.

Ειδικότερα :

Εκδόθηκε κατόπιν νόμιμου ελέγχου, κατά τον οποίο τηρήθηκε πιστά το γράμμα και το πνεύμα των κείμενων διατάξεων και από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων παραβίασε τις διατάξεις των εδαφίων (α), (β), (ε) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136),
Είναι σαφής, αιτιολογημένη και η αιτιολογία της προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που αναφέρονται στο σκεπτικό της,
Δεν αναιρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που συνέδραμαν για την έκδοσή της.”

Η απορριπτική απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ 97 / Α΄ / 17.5.1999).

www.b2green.gr