Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπυργός κ. Φάμελλος, συνυπέγραψαν δύο αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε δύο ενεργειακούς επιθεωρητές.

Το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν οι δύο ενεργειακοί επιθεωρητές σύμφωνα με τις αποφάσεις, είναι το ίδιο: καθένας από τους 2 προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίριο που εξαιρείται της έκδοσης Π.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.6 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136).

Στον καθένα από τους 2 ενεργειακούς επιθεωρητές επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ (638 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), για την προαναφερθείσα παράβαση.

Κατά των αποφάσεων, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Απόφαση επιβολής κυρώσεων 1

Απόφαση επιβολής κυρώσεων 2