Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις

1η περίπτωση

Αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 • Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136)
 • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136)
 • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 • Για την 1η παράβαση: 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Για την 2η παράβαση: 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Για την 3η παράβαση: 6 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων

2η περίπτωση

Χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων εκατό σαράντα οχτώ Ευρώ (1.148 Ευρώ), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 • Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των δύο ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 Κοινής Απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ Β΄ 407), καθώς εξέδωσε ΠΕΑ σε δυο όμορες κτιριακές μονάδες τριτογενούς τομέα (καταστήματα), για τις οποίες δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού δεν πληρούσαν την έννοια της κτιριακής μονάδας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), με αποτέλεσμα την ενεργειακή αποτύπωση και αξιολόγηση τελείως διαφορετικών κτιριακών μονάδων από τις εξεταζόμενες, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδαφίου ζ του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 • Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 • Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων σαράντα οχτώ Ευρώ (648 Ευρώ).

Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους.