Νέο πρόστιμο σε ενεργειακό επιθεωρητή υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ

Μία νέα απόφαση επιβολής κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπογραφή του κ. Σταθάκη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

Απόφαση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ, για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

  • Παράβαση 1η : ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των υπ’ αριθ. 5652 /2016 & 5646 /2016 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1α του Ν. 4409/2016 (Α΄ 136).
  • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί των υπ’ αριθ. 5652 /2016 & 5646 /2016 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1β του Ν. 4409/2016 (Α΄ 136).
  • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, αλλά και στις εν ισχύ νομικές διατάξεις κατά τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων στις κτιριακές μονάδες των υπ’ αριθ. 5652 /2016 & 5646 /2016 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1ε του Ν. 4409/2016 (Α΄ 136).
  • Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 Κοινής Απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ Β΄ 407), καθώς εξέδωσε ΠΕΑ σε δυο όμορες κτιριακές μονάδες τριτογενούς τομέα (καταστήματα), για τις οποίες δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού δεν πληρούσαν την έννοια της κτιριακής μονάδας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (Α΄ 42), με αποτέλεσμα την ενεργειακή αποτύπωση και αξιολόγηση τελείως διαφορετικών κτιριακών μονάδων από τις εξεταζόμενες, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδαφίου 1ζ του Ν.4409/2016 (Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

  • Για την 1η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
  • Για την 2η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125Ευρώ).
  • Για την 3η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
  • Για την 4η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ογδόντα δυο Ευρώ (582 Ευρώ).

Στην απόφαση επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της.