Κυρώσεις σε ιδιοκτήτες για μισθώσεις ακινήτων χωρίς έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Με απόφαση του ΥΠΕΝ που συνυπογράφουν ο Υπουργός κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φάμελλος, επιβάλλονται κυρώσεις σε τέσσερις ιδιοκτήτε για τη μίσθωση ακινήτων χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το B2Green.gr, η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει: “επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στους τέσσερις ιδιοκτήτες κτιριακών μονάδων (κατάστημα ισογείου 140τ.μ-διαμέρισμα 1ου ορόφου 140τ.μ.), χρηματικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4122/2013(ΦΕΚ Α΄ 42), όπως ισχύει, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν στην παράβαση της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4122 / 2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49, παρ.4 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).”

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, “οι τέσσερις ιδιοκτήτες προέβησαν σε δικαιοπραξίες, εν προκειμένω μισθώσεις, δύο (2) κτιριακών μονάδων (κατάστημα ισογείου 140τ.μ-διαμέρισμα 1ου ορόφου 140τ.μ.) ιδιοκτησίας τους, χωρίς προηγουμένως να προβούν ως όφειλαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις εν λόγω κτιριακές μονάδες, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4122 / 2013 (ΦΕΚ 42 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.”

Το ποσό του χρηματικού προστίμου θα εισπραχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Κατά της απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της.

(b2green.gr)