Πρόστιμο από το ΥΠΕΝ σε 4 ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις

Τέσσερις νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, και ακύρωση των Ενεργειακών τους Πιστοποιητικών,  σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σταθάκη, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 • Παράβαση 1η : ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που εμφανίζεται στο παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1α του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί του ιδίου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου που εμφανίζεται στο παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1β του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, αλλά και στις εν ισχύ νομικές διατάξεις κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης στο κτήριο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, εδάφιο 1ε του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :
  Για την 1η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 2η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 3η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).

2η περίπτωση:

αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους και χρηματικό πρόστιμο χίλια πεντακόσια σαράντα Ευρώ (1540 Ευρώ), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων::

 • Παράβαση 1η : ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 23 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 2η : υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 23 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 3η : εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς:
  • Δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων στις κτιριακές μονάδες 23 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων.
  • Δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (παρ.1) του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42), όπως ισχύει, κατά την έκδοση 15 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην τηρείται η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών δεδομένων που καταχωρούνται στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων (www.buildingcert.gr).
 • Παράβαση 4η : προέβη στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης 2 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια/κτιριακές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο και σε συγγενείς του έως β’ βαθμού, ενώ συνέτρεχαν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο στ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136).
 • Παράβαση 5η : προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακές επιθεωρήσεις και εξέδωσε 2 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσματα που δεν είχαν πλήρως διαμορφωμένο κέλυφος και κατά συνέπεια δεν πληρούσαν την έννοια του όρου «κτίριο», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 • Παράβαση 1η: 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Παράβαση 2η : 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Παράβαση 3η : 6 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Παράβαση 4η : Χρηματικό πρόστιμο Επτακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (776,54 Ευρώ).
 • Παράβαση 5η: Χρηματικό πρόστιμο Επτακόσια εξήντα τρία Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (763,77 Ευρώ).

3η περίπτωση:

αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ (4.972 Ευρώ),για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων::

 • Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 36 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί 36 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων στις κτιριακές μονάδες 36 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο ε του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 4η: προέβη στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στις κτιριακές μονάδεςτριτογενούς τομέα που αποτυπώνονται σε 36 συνολικά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, συνολικού εμβαδού επιφανείας 3.452,49 m2, ενώ συνέτρεχαν στο πρόσωπο του ασυμβίβαστα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο στ του Ν. 4409/2016 (Α’ 136). Στον εν λόγω Ενεργειακό Επιθεωρητή είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 100/2010, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, αποκλειστικά «το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ».

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 • Για την 1η παράβαση : Τρεις (3) μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Για τη 2η παράβαση : Τρεις (3) μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Για την 3η παράβαση: Έξι (6) μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δυο Ευρώ (4.972 Ευρώ).

4η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 • Παράβαση 1η : ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα των ενεργειακών καταναλώσεων και να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που εμφανίζεται στο παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1 εδάφιο α) του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί του ιδίου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα των ενεργειακών καταναλώσεων και να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που εμφανίζεται στο παραπάνω ΠΕΑ, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1 εδάφιο β) του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).
 • Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, αλλά και στις εν ισχύ νομικές διατάξεις κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης στο κτήριο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1 εδάφιο ε) του Ν. 4409/2016 (Α’ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 • Για την 1η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 2η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 • Για την 3η παράβαση : Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).

Στην κάθε μία από τις τέσσερις αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους.

(www.b2green.gr)