Στο ΚΑΠΕ η ανάθεση εκπόνησης έκθεσης καθορισμού του cost optimum ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων nZEB

Με σημερινή του απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέθεσε στο ΚΑΠ την «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB)» στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σύμφωνα και με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στο από 31.10.2016 Πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 185351/1839/24.10.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Το έργο που θα εκπονήσει το ΚΑΠΕ περιλαμβάνει:

  • Τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών αυτών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που είναι σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΚ.
  • Τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την εκπόνηση στρατηγικής για την αύξηση του μεριδίου τους στο κτιριακό απόθεμα της χώρας.
  • Την εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων που προβλέπονται από το Ν. 4122/2013 σχετικά με τις οικονομικά αποδοτικές ελάχιστες απαιτήσεις και τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια.
  • Την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου.

Τα παραδοτέα και οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναδόχου.Η υλοποίηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, ως εξής:Α’ φάση:

  • Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου αύξησης των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (2 εκδόσεις, αρχική και τελική).
  • Εκπόνηση έκθεσης οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων.

Β’ φάση:Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα ανακύψουν στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του έργου από την εν λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου. Κατά τη φάση αυτή του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επικαιροποίηση των παραδοτέων της φάσης Α΄, βάσει των οδηγιών της ανωτέρω Υπηρεσίας.Η διάρκεια του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών της Α΄ και Β’ φάσης του έργου, αν αυτές, για οποιοδήποτε λόγο, εκτελεστούν μετά την παρέλευση των συμβατικών ημερομηνιών παράδοσης.

Δείτε την απόφαση, εδώ.