Νέα επιβολή κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή για παραβάσεις του Ν.4409/2016

Μία νέα απόφαση επιβολής κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, επιβάλλεται:

χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των εδαφίων α), β), ε) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 56 του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
  • παραβίαζε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Κατά της απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της.

(b2green.gr)