Επιλαχόντες ωφελούμενοι του προγράμματος ”Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Σε συνέχεια της απόφασης υπαγωγής 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, το ΕΤΕΑΝ ανακοίνωσε επιπλέον ονόματα ωφελούμενων που προέρχονται από τους επιλαχόντες της ανωτέρω απόφασης υπαγωγής (214610 / 18-08-2016).

Συνολικά υπάγονται 35 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 413.380,01 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της απόφασης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου.

Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.

Δείτε την απόφαση με όλα τα νέα ονόματα εδώ.

(b2green.gr)