Νέες επιβολές κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή για σωρεία παραβάσεων

Μία νέα απόφαση επιβολής κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, επιβάλλονται τα παρακάτω:

αποκλεισμό του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους και την επιβολή χρηματικού προστίμου χιλίων πεντακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1526,86 Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε σε 14 πιστοποιητικά ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 8, παρ.2 εδάφια α), β), ε), στ) και ζ) του προαναφερόμενου ΠΔ.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
  • διενεργούσε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, καίτοι, ως Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είχε το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτηρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
  • παραβίαζε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42), όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού  Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της.

Καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε χαμηλές τιμές και δελεαστικές προσφορές καθώς και να απορρίπτετε επιθεωρητές που δέχονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με εκτπώσεις (π.χ. να μην επισκεφθούν το κτίριο) καθώς υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί το πιστοποιητικό αν προκύψουν παραβάσεις του Επιθεωρητή και να χρειαστεί να το επανεκδώσετε με δικά σας έξοδα