Οδηγίες Υποβολής ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ

Για την υποβολή του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου στον ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

  • Να υπογραφεί η ΥΔΕ από τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη ψηφιακά και στη συνέχεια:
    • Να αναρτηθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου μέσω της Πλατφόρμας Αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη / Χρήστη της εγκατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ψηφιακά μέσω gov.gr
    • Να υπογράψει ο Ιδιοκτήτης / Χρήστης ψηφιακά την ψηφιακά υπογεγραμμένη ΥΔΕ μέσω του gov.gr και το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου, πλέον ψηφιακά υπογεγραμμένο και από τα δυο μέρη, να αναρτηθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου μέσω της Πλατφόρμας Αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ
  • Σε περίπτωση που επιλεγεί από τον Ιδιοκτήτη / Χρήστη η υποβολή της ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ με τη συνοδεία Υπεύθυνης Δήλωσης, το κείμενο αυτής πρέπει να είναι: “ενημερώθηκα από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη …(το ονοματεπώνυμο αυτού που συνέταξε το Πιστοποιητικό)… για την υποχρέωση τακτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρ. παροχής …(ο αριθμός παροχής της εγκατάστασης)…, έχω παραλάβει αντίγραφο της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της εγγράφων που συντάχθηκαν την …(η ημερομηνία έκδοσης της ΥΔΕ)… , και συμφωνώ να υποβληθούν για λογαριασμό μου στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ”