Έκπτωση στο πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτου

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 είναι εφικτό να συμψηφίζεται το μισό του προστίμου ενός αυθαιρέτου με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού.

Οι εργασίες που μπορούν να επιφέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι ενδεικτικά:

 • αντικατάσταση των κουφωμάτων
 • τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου
 • αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα
 • τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου
 • συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4095/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 50%, αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 50% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.

Εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν:

 • αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή
 • ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς,

τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, εξαιρουμένου του σχετικού παραβόλου το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και μέχρι:

 • πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,
 • τριάντα τοις εκατό (30%) του προστίμου για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων.

Για να εκμεταλλευτεί κάποιος αυτήν την έκπτωση θα πρέπει να αναθέσει σε Ενεργειακό Επιθεωρητή τη διενέργεια δυο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και την έκδοση των αντίστοιχων Ενεργειακών Πιστοποιητικών. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και το ποσό που αιτείται να αφαιρεθεί.
 • Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ή της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, όπου απαιτείται.
 • Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
 • Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.
 • Πόρισμα Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών / εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.

Αναλυτικά όλη η σχετική ΚΥΑ: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27435