Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Πότε απαιτείται

 • Σε περίπτωση αγοράς – πώλησης κτηρίου.
 • Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης).
 • Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • Για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

dangerΕπισημαίνεται ότι, οι υπόχρεοι οφείλουν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τις 25/02/2016 να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Δεν απαιτείται:

 • σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής,
 • όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).

dangerΕπισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Εξαιρέσεις:

Ενεργειακό ΠιστοποιητικόΔεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στις παρακάτω περιπτώσεις κτιρίων:

 • μνημεία (τα αρχαία ακίνητα, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3028/2002, όπως ισχύει.) Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.
 • κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια (Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.)
 • προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container – isobox, τολ κλπ)
 • αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.)
 • χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.)
 • μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ενεργειακό ΠιστοποιητικόΠλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

 • Κάτοψη (Σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη θερμομόνωσης

dangerΣε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου σας, αναλαμβάνουμε να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας ή να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Κόστος Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Η αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και εξαρτάται από τις συνθήκες της επιθεώρησης, όπως:

 • Τα διαθέσιμα δικαιολογητικά (σχέδια, κατόψεις κλπ)
 • Τη χρήση του κτιρίου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κατάστημα κλπ)
 • Την τοποθεσία του ακινήτου
 • Τη συνολική επιφάνεια του ακινήτου

Ενδεικτικά, μπορείτε να υπολογίσετε ένα κόστος της τάξης του 1 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

dangerΗ έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης γίνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς ΕΜΠ οι οποίοι είναι Πιστοποιημένοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ Τάξης με μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Δείτε και εδώ περισσότερες πληροφορίες από την επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ: https://www.buildingcert.gr/